PLL(3層目のキューブを並べ替える手順)

★3層目のコーナーキューブを並べ替える手順

PLL n3

R B' R - F2 - R' B - R F2 R2

PLL n4

R2 F2 - R' B' R F2 - R' B R'

PLL n3を2回

R B' R - F2 - R' B - R F2 R2
→ U' →
R B' R - F2 - R' B - R F2 R2

★3層目エッジキューブの並べ替えをする手順

PLL n1

R2 U - R U R' U'- R' U'- R' U R'

PLL n2

R U' R - U - R U - R U' R'- U' R'2

PLL n5

U R'U'R U'R - U R U'R'U R - U R2 U'R'U

PLL n6

M2 U'M2 - U2 - M2 U'M2

<< 戻る